ormschool | รู้จักormFiles | สั่งซื้อormFiles | สั่งซื้อรหัสผ่านเพิ่ม | วิธีดูMachine ID | วิธีการใช้งาน | ทำไมต้องormFiles | ชีวิตอิสระ | แจ้งการชำระเงิน | ormLoad ดาวน์โหลดไปเลย |

ormFiles

ต้องการดูormFiles กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
ซื้อรหัสผ่านเพิ่ม ราคา 1,000 บาทต่อ 1Machine ID

ขั้นตอน
1.ดู Machine ID ของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ต้องการใช้งานเพิ่ม
2.กรอกสั่งซื้อ รหัสเพิ่ม ทางด้านขวา
3.ชำระเงินผ่านธนาคาร
4.แจ้งการโอนเงินที่คอลัมน์ แจ้งการชำระเงิน
5.รับPassword ทางอีเมลของท่าน ภายใน24ชั่วโมง
6.เมื่อท่านแจ้งMachine ID ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว
...เมื่อทำการส่งPasswordให้แล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้
...ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

"ขบวนการเด็กซุ่ม ซ่องสุมความรู้ ทุกคืนวันเราฮึดสู้ เรานั่งดูออมสกูล"

.
...
เงินจำนวนนี้ จะนำไปผลิตผลงานความรู้ชิ้นต่อไป...