ormWeb for Library
ormschool.com | ormWeb | โรงเรียนที่ใช้แล้ว | ใบสั่งซื้อormWeb | แจ้งการชำระเงิน |

ฟังก์ชั่นการใช้งาน :
1. ใช้รูปภาพ Cover picture เป็นของโรงเรียนเอง
2. เมนูวีดีโอความรู้ มากกว่า 3,500 ชั่วโมง

ลองใช้งาน คลิ๊กที่ลิงค์เลย !

หน้าเว็บตัวอย่าง
http://www.ormschool.com/library/ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี

http://www.ormschool.com/library/โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี